Sitemap

Sakya Tharig Monastery

Sakya Tharig Monastery

Tsechen Shedup Ling
Sakya Tharig Monastery

P.O. Box 4377,
Boudha Phulbari, Kathmandu, Nepal
Tel: 977 1 4915014
Fax: 977 1 4915454
Email: sakyatharig@yahoo.com
              info@sakyatharig.org.np